Sơ bộ VCI chart ngày

VCI (63.9) đang quay lại test đỉnh cũ ngày 19.01.21 và giao dịch trong 2 ngưỡng quan trọng 59.5 và 68

Xu hướng chung là tăng, từ đỉnh mới tạo được, giá đã điều chỉnh tạo đáy mới (cao hơn đáy cũ). Dấu hiệu xác nhận xu hướng điều chỉnh kết thúc và tiếp tục xu hướng tăng trước đó là giá vượt đỉnh 68.

  • MUA: >68
  • TP1: 74
  • TP2: 85
  • SL: 64

VCI đang trong sóng 5 - Giá vượt 68 là điểm mua tốt