Nguyên liệu

Diện tích và sản lượng cà phê của các nước xuất khẩu hà...

Tại nhiều nước, cà phê chiếm hơn 80% tổng kim ngạch xuất khẩu. Đối với các quốc ...

Triển vọng cổ phiếu cao su 2024

Giá cao su được hỗ trợ bởi lo ngại nguồn cung có thể bị thắt chặt khi Thái Lan -...

Triển vọng xuất khẩu Hồ tiêu năm 2024

Khi điều kiện sống của các nhà vườn hồ tiêu đã khá hơn khi giá các loại các cây ...

Chúng tôi sử dụng Cookies nhằm nâng cao trải nghiệm của bạn. Bạn cần đồng ý để tiếp tục truy cập trang này. Vui lòng tham khảo chính sách bảo mật để tìm hiểu cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn.